Barion Pixel Adatvédelmi nyilatkozat - EDIT MEDIA

Adatvédelmi nyilatkozat

1. Bevezető

1.1. Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató (a továbbiakban: Adatkezelő) ezúton tájékoztatja a weboldalt látogatókat (a továbbiakban: Felhasználókat):
– a kapcsolat menüpont üzemeltetésével kapcsolatosan általa kezelt személyes adatokról,

– a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról,
- a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint – az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

1.2. Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezéseit betartva jár el, és a jelen Nyilatkozatnak megfelelően kezeli.

1.3. A https://www.edit-media.com  használatával a Felhasználó elfogadja

az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit, és kijelenti, hogy személyes és egyéb adatait önként, megfelelő tájékoztatás birtokában adta meg, és kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő az általa megadott személyes és egyéb adatait a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban meghatározott célokra felhasználhassa. A Felhasználó nyilatkozik, hogy a weboldal, illetve annak szolgáltatásai használata során kizárólag saját, valós adatait adja meg.

2. Adatkezelő, adatfeldolgozók:

2.1. A szolgáltató neve: Edit Media (shop)

A szolgáltató: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9-11. 2.

Adószám: 68424897-2-41

A szolgáltató email címe: office@edit-media.com

URL: https://www.edit-media.com

 

BRANDERA & Co. Korlátolt Felelősségű Társaság – Marketing szolgáltatás

Képviseli: Horváth Erika, Ügyvezető Igazgató

7635 Pécs, Szurdok dűlő 3/C 1. emelet 7. 

Cégjegyzékszám: 02-09-087943

Adószám: 32178131-2-02

email: hello@branderaco.com 

 

2.2. A tárhely-szolgáltató neve: Magyar Hosting Kft.

A tárhely-szolgáltató címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A tárhely-szolgáltató e-mail címe: info@mhosting.hu

A tárhely-szolgáltató weboldala: https://www.mhosting.hu

2.3. Könyvelés:

Név: GLOBALPROFIT Kft.

Web cím www.globalprofit.hu

Adószám: 11876858242

Cégjegyzékszám: 01 09 680973

2.4. Futárszolgálat:

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Cím: 2351 Alsónémedi Európa u. 2.

Email.: info@gls-hungary.com

Adószám: 12369410-2-44

Cégjegyzékszám: 13-09-111755

 

Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.,

Cg. 01-10-042463

adószám: 10901232-2-44

levelezési cím: 1540 Budapest, honlap: www.posta.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@posta.hu

telefon: 06-1-767-8282

3. AZ ADATKEZELÉS ELVEI

Jelen Adatvédelmi Tájékoztatóval érintett adatkezelési tevékenységek elsődlegesen a kapcsolattartás, a hírlevél küldése érdekében történnek, és önkéntes hozzájáruláson, szerződéses valamint jogszabályi kötelezettségeken alapulnak.

Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok helyességéért, pontosságáért és időszerűségéért – tekintettel arra, hogy azokat nem az Adatkezelő adja meg – az adatközlő személyek felelősek. Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi.

Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel, megrendelésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet a Honlapon regisztrálta.

Adatkezelő felhívja az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem csak saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége és felelőssége a további érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan, jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban leírtak szerinti célból és módon kezeli, azokat más részére kizárólag a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott okból adja át további adatkezelés céljából.

3. Adatkezelés jogalapja és a Felhasználók köre

3.1. Az adatkezelés az alábbi Felhasználókat érinti:
-kapcsolat menüponton keresztüli megrendelési szándék jelzése – kapcsolati menüponton keresztüli kérdés
– a szolgáltatásokat (pl. szakszerű tanácsot) kérő érdeklődők.

3.2. Az adatkezelés jogalapja a 3.1. pontban felsorolt Felhasználók tekintetében minden felvett adat esetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

4. A kezelt adatok köre, adatkezelés célja és időtartama

Személyek köre

Kezelt adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Weboldalon keresztül történő önkéntes kapcsolatfelvételt kezdeményezők

vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám

Weboldalon keresztül történő önkéntes kapcsolatfelvétel, marketing célú hírlevélküldés, ajánlatok népszerűsítése

Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott adatokat mindaddig tárolja és a fent meghatározott célokra felhasználja, amíg a Felhasználó az adatok törlését írásban nem kéri, de legfeljebb az általános polgári jogi elévülési ideig (5 év) kezeli.

Az adatkezelő a számlákat a számviteli törvényről szóló 8 éves időtartamigőrzi meg.

4.1. Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

4.2. Hírlevélküldés

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében az érintett előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Adatkezelő reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

Érintett a jelen Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Adatkezelő a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet, és az érintett korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Adatkezelő minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg az érintettet.

A hírlevélről történő leiratkozás valamint az adatszolgáltatás elmaradása esetén Adatkezelő nem tudja biztosítani hírlevelek küldését az érintett részére.

A hírlevélküldéshez szükséges személyes adatok továbbításra kerülnek az Adatkezelő által adatfeldolgozóként igénybe vett hírlevélszolgáltató valamint marketing ügynökség részére, melyek a fenti alapelvek tiszteletben tartásával járnak el adatkezelésük során.

Adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, stb.

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása

Érintettek köre: hírlevélre feliratkozó természetes személyek Kezelt adatok köre: név, e-mail cím

Adatkezelés időtartama: a hírlevélre történő feliratkozástól az érintett kérésére történő törlésig (hírlevélről történő leiratkozásig)

Adatfeldolgozók:

Név: Rocket Science Group LLC
Székhely: 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308 USA

Weboldal: https://www.mailchimp.com

Név: BRANDERA, Horváth Erika e. v., NYTSZ: 51727569
Székhely: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 9-11. 2.
Weboldal: https://www.edit-media.com

BRANDERA & Co. Korlátolt Felelősségű Társaság, Horváth Erika

Weboldal: https://www.edit-media.com

 

4.3. KÜLFÖLDI ADATFELDOLGOZÓK

Ön tudomásul veszi és egyetért azzal, hogy a személyes adatok kezelése magában foglalja a személyes adatoknak az EGT-n kívül történő tárolását és az oda történő továbbítását is.

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő által igénybe vett alábbi adatfeldolgozók a személyes adatokat az Egyesült Államokban kezelik, Adatkezelő ezennel megerősíti, hogy az általa igénybe vett adatfeldolgozók hatályos EU-U.S. Privacy Shield (Adatvédelmi Pajzs) tanúsítvánnyal rendelkeznek, amely alapján adatfeldolgozók biztosítják a személyes adatok megfelelő szintű védelmét.

Adatkezelő megerősíti továbbá, hogy a tevékenysége során kezelt és feldolgozásra kerülő személyes adatok az adatfeldolgozók „Privacy Shield” tanúsítványainak védelme alá esnek. Amennyiben az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozók nem tudják biztosítani az EU-U.S. Privacy Shield tanúsítvány érvényességét, vagy az EU-U.S. Privacy Shield tanúsítványt visszavonják, vagy hatályon kívül helyezik, Adatkezelő és az adatfeldolgozók kölcsönös megállapodásuk alapján az Európai Bizottság által jóváhagyott más átadási mechanizmusra hagyatkoznak.

Webanalitika, reklámtevékenység, közösségi média:

Név: Google LLC
Székhely: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043 USA

Weboldal: https://www.google.com/

Név: Facebook Inc.
Székhely: 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 USA

Weboldal: https://www.facebook.com

Név: Rocket Science Group LLC
Székhely: 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308 USA

Weboldal: https://www.mailchimp.com

Név: LinkedIn Corporation

Székhely: Sunnyvale, Kalifornia, Egyesült Államok

Weboldal: https://www.linkedin.com

4.4. Cookie kezelés

Cookie-k engedélyezése esetén a honlap megtekintésével kis méretű adatcsomagok kerülnek a felhasználó számítógépén elhelyezésre. A cookie-k célja, hogy az oldal felhasználóinak kényelmét szolgálják, az oldal használatát egyszerűbbé és élvezetesebbé tegyék. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a szolgáltatás igénybevétele során megadott adatokkal.

Mindemellett amennyiben a felhasználó nem kívánja, hogy számítógépén cookie kerüljön elhelyezésre, úgy azt az általa használt böngésző beállításaiban letilthatja.

4.5. Közösségi oldalak

Adatkezelés célja: a Honlap egyes tartalmi elemeinek, továbbá Adatkezelő szolgáltatásainak és termékeinek, ajánlatainak népszerűsítése.
Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.
Érintettek köre: a Facebook.com /Linkedin.com /Instagram.com  közösségi oldalakon. Adatkezelővel kapcsolatot teremtő természetes személyek.
Kezelt adatok köre: az érintett közösségi oldalon regisztrált neve, felhasználóneve, profilképe és további nyilvánosan elérhető személyes adatai
Adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldal szabályainak megfelelően.

6. Adatok javítása, módosítása, törlése

6.1. A Felhasználó saját személyes adatainak törlését e-mailben az office@edit-media.com e-mail címre eljuttatott kéréssel kezdeményezheti. Az Adatkezelő a törlési kérést a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb a kérés beérkezésétől számított 15 napon belül teljesíti.

6.2. Azon Felhasználó, aki a weboldalon szolgáltatást (pl. tanácsot) kérő érdeklődő, saját személyes adatainak javítását, módosítását, törlését levélben, faxon, illetve e-mailben az office@edit-media.com e-mail címre eljuttatott kéréssel kezdeményezheti. Az Adatkezelő a kérést a 6.1. pontban foglaltak szerint teljesíti.

6.3. Az online hírlevélre regisztráló Felhasználó saját személyes adatainak törlését a hírlevélben található Leiratkozás linkre kattintva végezheti el. Ezen felül a Felhasználó a 6.1. pontban foglaltak szerint is eljárhat.

7. Adatbiztonság

7.1. Az Adatkezelő megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint betartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek érvényesüléséhez szükségesek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Felhasználó adatait védje az adatvesztés, a megsemmisülés, a torzítás, a hamisítás, a manipuláció, valamint a jogosulatlan hozzáférés és a jogosulatlan közzététel ellen. Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint adatfeldolgozóinál találhatók meg.

8. Adatkezelési nyilatkozat módosítása

8.1. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési nyilatkozatot – az adatkezelés jogalapját, célját és a kezelt adatok körét érintő módosításokon kívül – egyoldalúan módosítsa. A módosítás a https:// www.edit-media.com weboldalon való közzétételének napján lép hatályba.

8.2. A bevezetett változtatásokról az Adatkezelő külön értesítést nem küld, de az Adatvédelmi nyilatkozat fejlécében közli az utolsó módosítás, frissítés dátumát. A Felhasználó a weboldal szolgáltatásainak a módosítás hatálybalépését követő használatával kifejezetten elfogadja a módosított Adatvédelmi Nyilatkozatot.

9. Hivatkozások más weboldalakra

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat az Adatkezelő által fejlesztett és a https:// www.edit-media.com URL-címen üzemeltetett oldalra vonatkozik. A weboldal felületén található tartalmak hivatkozásokat tartalmazhatnak más szolgáltatókra, az Adatkezelő üzleti partnereire, amelyekre a jelen Adatvédelmi Nyilatkozat hatálya nem terjed ki. Amikora Felhasználó elhagyja az https://www.edit-media.com weboldalát, tájékozódjon, és olvassa el minden olyan weboldal adatvédelmi nyilatkozatát, amely személyének azonosítására alkalmas információkat gyűjt.

10. Google Remarketing

A Google Remarketing használata során az Adatkezelő egy adatmorzsát (“cookie”-t) helyez el az Felhasználó számítógépén, amely segítségével a böngészője egyedileg (de nem nevesített módon) azonosítható lesz. A Google ennek segítségével ismeri fel, ha az Felhasználó korábban már látogatást tett a https://www.edit-media.com  weboldalon, így az oldalhoz kapcsolódó hirdetéseket jeleníthet meg az Felhasználó számára, más, külsőtartalmi szolgáltatók weboldalán.

Az Felhasználó bármikor letilthatja ezt a funkciót a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló hivatalos oldalon: www.google.com/ads/ preferences/

11. Névtelenség

A Google soha nem kapcsolja össze az Felhasználó IP címét a Google által tárolt egyéb adataival. Az Felhasználó IP címe anonim módon kerül tárolásra, így személyes adataival nem összekapcsolható. Az Felhasználó böngészője beállításával letilthatja az adatmorzsák használatát, azonban ebben az esetben nem tudja kihasználni https://www.edit-media.com weboldal összes funkcióját. Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldal használatával az Felhasználó hozzájárul látogatási adatainak rögzítéséhez, tárolásához és feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra.

12. A felhasználó jogai személyes adatai kezelésével kapcsolatban

12.1. Személyes adatainak kezeléséről a Felhasználó tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő a Felhasználó részére, kérésére tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről)

és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a office@edit-media.com e-mail címre kell eljuttatni, amire az érintett 15 napon belül választ kap.

12.2. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. A tiltakozást az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztése mellett – a kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja és annak eredményéről a Felhasználót írásban tájékoztatja. Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozását alaposnak találja, úgy az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésről mindazokat értesíti, akik részére a tiltakozással érintett adatokat korábban továbbította, és akik intézkedni kötelesek a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

12.3. Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, jogosult panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu, Telefon: +36 (1) 391-1400, Telefax: +36 (1) 391-1410, E- mail:ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni, vagy a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkezőBíróság előtt érvényesíteni személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait.

12.4. 2016. február 15-től elérhető az Európai Bizottság által létrehozott online vitarendezési platform (European Online Dispute Resolution (ODR) Platform), amely a webáruházak és az online vásárlók közötti esetleges jogviták rendezésére jött létre. Az ODR platform a következő linken érhetőel: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

A platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében.

13. Záró rendelkezés

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018.május 20. napjától érvényes.

Powered By WordPress | Awe Blog